Ferie og Korona

Kan arbeidsgiver pålegge den ansatte å avvikle ferie?

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for ferie-avvikling. Arbeidsgiver har styringsrett på fastsettelse av ferie innenfor ferielovens rammer, men dette skal gjøres etter drøftinger. Ferieloven gir den ansatte rett til å kreve at tre ukers hovedferie avvikles samlet i hovedferie-perioden, det vil si mellom 1. juni og 30. september. Det er ikke noe i veien for å avtale at ferien avvikles på et annet tidspunkt enn i hovedferieperioden. Den ekstraordinære situasjonen kan stille virksomheten i en situasjon der normal ferie-avvikling blir krevende. Vi oppfordrer til god dialog med de ansatte om avvikling av årets ferie. Arbeidsgivere kan ønske at det avvikles ferie som et alternativ til permittering. Dersom det er tilfelle oppfordres til god dialog med de ansatte.

Kan arbeidsgiver endre/avlyse ferien?

Det kan oppstå situasjoner der arbeidstaker ønsker å fastholde den planlagte ferien, men arbeidsgiver mener det er behov for å endre dette. Et eksempel på dette er avvikling av ferie i virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner.

Etter ferieloven § 6 (3) har arbeidsgiver adgang til å avlyse/endre fastsatt ferie grunnet «uforutsette hendinger» som medfører vesentlige driftsproblemer, og bemannings-behovet ikke kan løses på andre måter. Det skal gjennomføres en drøfting før det besluttes endring. I drøftingen skal arbeidstaker melde fra om hvilke dokumenterbare merkostnader ferieutsettingen vil påføre ham/henne, og som arbeidsgiver er pliktig å betale.

Kan arbeidstaker kreve å endre/avlyse ferien?

Arbeidstaker har endret ønsket om ferietidspunkt. Det finnes ingen bestemmelser som regulerer dette spørsmålet, utover at avtalt ferie som utgangspunkt skal avvikles. Her er det derfor viktig at partene går i dialog og sammen finner gode løsninger i en ekstraordinær situasjon.

Arbeidstaker er syk. Hvis arbeidstaker blir «helt arbeidsufør» før planlagt ferie eller i løpet av ferien kan dette gi grunnlag for utsettelse av tilsvarende antall feriedager til senere i ferieåret. Arbeidstaker må selv kreve ferien utsatt, og dokumentere sykdom med legeerklæring.

Arbeidstaker er i karantene av preventive hensyn. Hvis arbeidstaker er i karantene av preventive hensyn er ikke kravet om å være «helt arbeidsufør» i ferieloven oppfylt. At arbeidstakeren mottar sykepenger etter den midlertidige forskriften om unntak fra folke-trygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien (§ 3-1) endrer ikke på dette, og har derfor ikke krav på å få utsatt allerede avtalt ferie som sammenfaller med karanteneperioden.

Skal permitterte ansatte ta ferie?

Ferieloven gjelder også for permitterte arbeidstakere. Det er derfor fornuftig å avtale at ansatte skal avvikle årets ferie som vanlig. Blir dere ikke enige kan ferie pålegges av arbeidsgiver. Husk at den ansatte har krav på tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september. Ansatte over 60 år velger selv når de skal ta sin ekstra ferieuke. Når ferie avvikles gis det beskjed om dette til NAV, og feriepenger utbetales istedenfor dagpenger. Permitteringsperioden kan bli utvidet tilsvarende feriens lengde.

Del

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email

Hva kan vi hjelpe deg med?